Urnik

 
Ponedeljek 7:00 - 18:00
Torek 7:00 - 15:00
Sreda 7:00 - 18:00
Četrtek 7:00 - 15:00
Petek 7:00 - 18:00
Sobota 7:00 - 12:00

Vizitka

 
Knjižnica Makse Samsa
Trg Maršala Tita 2
6250 Ilirska Bistrica
 
Telefon: 05 71 44 188 (izposoja),
05 71 44 114 (uprava)
Fax: 05 71 44 590
GSM 051 440 030 (izposoja)
E-mail: sikilb@knjiznica-ilb.si

Izposoja gradiva Print this page


Pravico do izposoje in drugih knjižničnih storitev uveljavljajo člani samo ob predložitvi veljavne članske izkaznice. Nečlani imajo pravico do enkratne knjižnične storitve ob predložitvi veljavnega dokumenta ter plačilu izposojevalnine. Za nečlane veljajo enaki izposojevalni roki in enake odgovornosti kot za člane.

 

Pri izposoji gradiva na dom veljajo naslednji izposojevalni roki:

knjige   (leposlovne in strokovne ) 18 delovnih dni
serijske publikacije (starejši izvodi) 18 delovnih dni
videokasete, video DVD 2 delovna dneva
avdio kasete 2 delovna dneva
zgoščenke 3 delovne dni
CD-rom, DVD-rom 5 delovnih dni
jezikovni tečaji in zvočne knjige 18 delovnih dni

 

Knjižnica ne izposoja na dom:

- čitalniškega gradiva,

- domoznanskega gradiva:- posebne zbirke (rokopisi, razglednice…)

- dokumentacijo (periodika, članki..)

- arhivskega gradiva.

 

V primeru, da računalniška izposoja ne deluje, lahko uporabniki gradivo le vračajo. Izposoja je možna le v izjemnih primerih in največ 3 izvode.

Podaljšanje je možno dvakrat osebno, po telefonu ali preko interneta - Moja knjižnica. Izposojevalno dobo knjig in serijskih publikacij je možno podaljšati prvič brezplačno, drugič pa je potrebno podaljšanje plačati po veljavnem ceniku knjižnice. Podaljšanje ni mogoče, kadar je gradivo rezervirano ali kadar gre za nosilec z magnetnim ali digitalnim zapisom (videokasete,dvd, zgoščenke, CD-ROM, jezikovni tečaji , zvočne knjige).

Knjižnično gradivo, ki je trenutno izposojeno, je mogoče tudi rezervirati osebno, po telefonu ali preko interneta. O prispelem gradivu člana obvestimo po telefonu, po elektronski ali navadni pošti. Član je dolžan gradivo dvigniti v roku 5 delovnih dni. Če v tem času bralec ne pride po gradivo, rezervacijo brišemo.

Za prepozno vrnjeno gradivo računa knjižnica zamudnino dnevno po veljavnem ceniku knjižnice. Če član 15 dni po izteku izposojevalnega roka gradiva ne vrne, mu knjižnica evidentira opomin. K stroškom opomina se prišteje zamudnina po dnevih in enotah gradiva.
Če član po treh opominih gradiva ne vrne, si knjižnica pridržuje pravico do mandatne tožbe, vključno z izvršbo. Sodni stroški gredo v breme tožene stranke.

Članom knjižnice, ki so bili na nepredvidenem bolniškem dopustu, nenadnem službenem potovanju ali jih je doletela nesreča v družini, knjižnica, ob predložitvi ustreznih dokazil, podaljša izposojevalno dobo.